Search
Close this search box.
Rectangle 5

Tổ chức & Nhân sự

CÁC HỘI ĐỒNG

Các hội đồng trực thuộc Trung tâm sẽ được thành lập khi đủ điều kiện theo quy định và theo lộ trình của Trung tâm

Rectangle 4
Rectangle 3
Rectangle 5

Giới thiệu về

Lãnh đạo của Trung Tâm

Việc bổ nhiệm lãnh đạo trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Y Tế

giam doc trung tam

PGS. TS. BS. Lê Đình Thanh

Giám đốc Trung Tâm
giam doc trung tam

PGS. TS. BS. Lê Đình Thanh

Phó Giám đốc Trung Tâm

PGS. TS. BS. Lê Đình Thanh

Phó Giám đốc Trung Tâm
giam doc trung tam
Rectangle 5

Giới thiệu về

Cơ cấu tổ chức

Trung tâm có cơ cấu tổ chức như sau:

graduate

Văn phòng Trung tâm

physics

Phòng Đào Tạo
Nghiên Cứu Khoa học
Hợp Tác Quốc tế

book

Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Rectangle 5

Quy định về biên chế và trách nhiệm

Cán bộ viên chức trong Trung tâm

geography

Quy định biên chế và tuyển dụng

Xây dựng và báo cáo biên chế, tuân thủ tiêu chuẩn tuyển dụng.

certificate

Trách nhiệm của cán bộ viên chức

Hoàn thành nhiệm vụ, tu dưỡng, và chấp hành phân công.

class

Quyền lợi của cán bộ viên chứ

Đảm bảo điều kiện hoạt động, đào tạo, thi nâng ngạch và bảo vệ khi thực thi công vụ.

globe

Cộng tác viên và hợp đồng lao động

Đáp ứng yêu cầu chuyên môn, thực hiện công việc theo quy định của Trung tâm.